25.08.16

Додаток інформатика

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 17.08.2016р. № 1/9-437

Інформатика
У 2016/2017 навчальному році вивчення інформатики у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів 5-9 класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням:
та у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладах за навчальною програмою для учнів 9 класів за посиланням:
У 2016/2017 навчальному році також залишаються чинними попередні методичні рекомендації, зокрема: лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/zbirnyk__19-20-21_2014%20(3)-11.pdf, лист Міністерства від 26.06.2015 № 1/9-305 http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf, методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковані у Інформаційному збірнику МОН, №№ 19-21, 2009 р.
Так як останнім часом пріоритетним у навчанні стає компетентнісно-орієнтований підхід, то після доопрацювання навчальних програм з інформатики на виконання компетентнісних завдань не було виділено окремо навчальний час. Компетентнісні завдання та задачі мають застосовуватися наскрізно через увесь навчальний курс (компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІТ, як засобу їх розв’язування).
Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає такі етапи діяльності учнів:
·                     учень/учениця розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
·                     учень/учениця формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних);
·                     учень/учениця структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
·                     учень/учениця порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
·                     учень/учениця враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
·                     учень/учениця адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.
Також, на уроках інформатики рекомендуємо обов'язково ознайомлювати учнів із ресурсами для самоосвіти (враховуючи вікові особливості).
Перелік деяких корисних ресурсів для самоосвіти учнів:
Ставлячи перед учням завдання, пов‘язані з використанням ресурсів мережі Інтернет, потрібно постійно вести роз‘яснювальну роботу з безпечного використання, правил етичної поведінки та дотримання авторських прав.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендуємо визначати так: розрахувати середній бал на основі поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена і поділити на два. Такий алгоритм пропонується тому, що оцінку за підсумкову роботу не можна прирівнювати до оцінки за поточну роботу, оскільки зміст завдань підсумкової роботи за визначенням відображає зміст розділу (розділів), а її оцінювання є комплексним оцінюванням відповідних навчальних досягнень.
Для ефективного контролю успішності учнів не досить лише виявити, що вони знають й уміють. Оцінювання учня має складатися з двох компонентів — числового балу, який фіксує результат перевірки знань, умінь і навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей, і вербального оцінного судження, яке характеризує якість навчальної діяльності учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку, вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не менш важливо, вказує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає рекомендації щодо їх виправлення. Доведення цієї частини оціночного судження до учнів має здійснюватися на етапі "оголошення та обґрунтування оцінок" уроку; в процесі аналізу самостійної (практичної, лабораторної, контрольної) роботи; на індивідуальних консультаціях тощо.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:
• характеристики відповіді: правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;
• якість знань: осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;
• сформованість ключових та предметних компетенцій;
• рівень володіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;
• розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх).
При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У завданнях до практичних робіт слід передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей. Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмету в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання здійснювати в кінці кожної теми навчальної програми, об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими роботами на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням рекомендуємо встановлювати на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмету (якщо в тексті навчальної програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.

Матеріали для вчителів, що викладають інформатику у 2-4 класах


Інформатика
навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів
Згідно з навчальною програмою інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 р., оприлюднена на сайті МОН 11 серпня 2016 р.

Пояснювальна записка
Мета і завдання навчального курсу
Оновлення змісту вивчення предмету “Інформатика” у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язано зі змінами стратегічних напрямків освіти - орієнтація на діяльнісний підхід та формування в учнівства важливих життєвих компетенцій. Лише з поширенням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання може мати форми особистісно-орієнтованого, гнучкого динамічного процесу. Розповсюдження нових цифрових медіа й навчальних середовищ обумовлюють зростаючу важливість ІКТ-компетецій, які сьогодні майже  всюди визнаються одними з ключових в системі освіти.
Головна мета навчального предмету “Інформатики” у відповідності з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти - ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями та формування у дітей ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві.
Зміст навчального предмету «Інформатика» в початковій школі являє собою узагальнений і скорочений виклад основ  інформаційно-комунікаційних технологій, адаптованим до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку.

Основними завданнями навчального предмета є формування в дітей молодшого шкільного віку:
    початкових навичок використовувати інформаційно-комунікаційні технології;
    основних навичок роботи з різними пристроями для вивчення інших предметів, а також для розв’язування практичних соціальних, комунікативних завдань;
    початкових уявлень про інформацію, її властивості, особливості опрацювання, передавання та зберігання;
    початкових навичок використовувати інформацію з навчальною метою;
    алгоритмічного, логічного та критичного мислення.
Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу
Вивчення пропедевтичного курсу «Інформатика» сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів/школярок ключових компетентностей, серед яких можна виділити предметну ІКТ-компетентність, міжпредметні, комунікативні та соціальні компетентності.
ІКТ-компетентність, як предметна, передбачає впевнене критичне та безпечне використання ІТ-засобів у навчанні й повсякденному житті.
У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня сприймати, обмінюватись та використовувати інформацію в конкретній життєвій або навчальній ситуації.
Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках: в умінні
    усвідомлювати власні інформаційні потреби;
    виявляти джерела інформації та здійснювати результативний пошук;
    здійснювати аналіз й оцінку якості інформації;
    організовувати та структурувати інформацію;
    ефективно використовувати інформацію;
    створювати й обмінюватись новими знаннями.

Решту матеріалу - у сховищі Dropbox.com
Кому потрібні матеріали, то пишіть мені на скриньку Ksanaa2005@yandex.ru

15.08.16

Шановні вчителі інформатики м.Тернополя!!! 

Нагадуємо вам, що до 17.08.2016 р. необхідно завантажити матеріали з відповідною темою уроку календарного планування для 5-го класу, що вивчали інформатику в 2-4-х класах.

11.08.16

План
роботи методичного об’єднання вчителів інформатики

Дата проведення: 17 серпня 2016 року
Час проведення: 13.00
Місце проведення: актова зала ТКМЦ ( б.Т.Шевченка1, ІV поверх)

Мета. Ознайомити з нормативно-правовою базою та навчально-методичним забезпечення викладання інформатики у 2016-2017 навчальному році.

1.     Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів інформатики міста за 2015-2016 н.р. та основні завдання на 2016-2017 н.р. щодо реалізації змісту методичної проблеми.
2.     Нормативно-правове забезпечення та  перспективи розвитку інформатики в контексті реалізації Державного стандарту.
3.     Про запровадження нової програми і підручників для 8 класу шкільного курсу «Інформатика».
4.     Про роботу із здібними й обдарованими дітьми. Обговорення участі школярів міста у олімпіадах, конкурсах і турнірах у 2016-2017 н.р.
5.     Експрес-інформація про новинки фахової методичної літератури.


Рекомендації методичного об’єднання вчителів інформатики.
1.     Опрацювати:
-  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.
-  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика» 5-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012 р. № 664.
-  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти Інформаційно-методичні листи про вивчення предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році.
-  Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів міста у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах та конкурсах.
2.  Продовжувати удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу на основі впровадження компетентнісного підходу в освіті.
3.   Раціонально використовувати і постійно вдосконалювати ефективність і якість проведення уроків – основної форми навчально-виховної діяльності.
4.   Вдосконалювати постійну творчу взаємодію всіх учасників освітнього процесу.
5.   Раціонально використовувати навчальний кабінет як у процесі проведення уроків, так і в позакласній роботі.
6.   Значну увагу приділяти хмарним технологіям, технологіям дистанційного навчання, використовувати на уроках електронні засоби навчального  призначення.
7.   Активізувати позакласну роботу, участь у конкурсі «Юний інформатик»,  Малій академії наук, Міжнародному конкурсі «Бобер», Інтернет олімпіадах.
8.   Використовувати інтерактивні види і форми робіт, передбачати вивчення у групах, парах, навчання з елементами взаємонавчання, коли, виконуючи на уроці спільні завдання, учні вчаться критично мислити, ухвалювати обдумані рішення.
9.   Впроваджувати новітні технології навчання з метою підвищення якості викладання та рівня навчальних компетенцій учнів.
10.  Забезпечувати об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі середньої освіти.
11.  Під час запровадження новітніх технологій вирішувати освітні, розвивальні, виховні завдання.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 02.02.2016 № 73

Програма курсу

Інформатика

59 класи
загальноосвітніх навчальних закладів

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

 Вступ

Навчання предмету «Інформатика» для 5–9 класів спрямовано на реалізацію мети і завдань інформаційно-технологічного компоненту освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р.
В основу навчального курсу покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає розвиток мисленнєвих навичок і формування предметних і ключових компетентностей.
До складу навчальної програми включено:
·                    пояснювальну записку, в якій визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано ключові й предметні компетентності і розвивальний компонент курсу «Інформатика, 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів», подано структуру навчальної програми й розподіл навчальних годин на вивчення її розділів;
·                    зміст навчального матеріалу та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів;
·                    додаток із орієнтовним переліком базових компонентів компетентнісних задач до всіх тем курсу.

Пояснювальна записка

Цілі та завдання навчання курсу «Інформатика»

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування та розвиток ключових і предметних компетентностей, аналітичного й синтетичного, логічного та критичного мислення для реалізації творчого потенціалу учнів, їх підготовки до активного життя в інформаційному суспільстві.
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів знань, умінь і навичок, які нададуть їм можливості:
·                    створювати інформаційні моделі та опрацьовувати їх у програмних середовищах;
·                    здійснювати пошук відомостей із використанням пошукових систем;
·                    планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;
·                    використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для організації співпраці з метою розв’язування навчальних, дослідницьких і практичних задач;
·                    працювати з інформаційними системами, не створюючи небезпек як для себе особисто, так і для інших;
·                    аналізувати різноманітні процеси і явища, з’ясовувати їх причинно-наслідкові зв’язки та структуру об’єктів, у яких ці явища відбуваються;
·                    логічно та критично мислити, робити висновки та узагальнення;

·                    висувати гіпотези навчально-пізнавального характеру й перевіряти їх у процесі розв’язування навчальних і практичних задач із використанням ІКТ та відповідних засобів.

Решту матеріалу на DROPBOX.COM
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
27  05  2016 № 586

Перелік
підручників з інформатики для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету

1.       «Інформатика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.).
2.       «Інформатика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.).
3.       «Інформатика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Казанцева О. П., Стеценко І. В.).
4.       «Інформатика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Барна О. В.).
5.       «Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гуржій А. М., Карташова Л. А., Лапінський В. В., Руденко В. Д.).

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Н А К А З

27  05 20
м. Київ
№ 586

  
Про затвердження переліку підручників
для учнів 8 класу загальноосвітніх
навчальних закладів, що можуть друкуватися
за кошти державного бюджету

          Згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від           26 травня 2016 року (протокол № 6/2-19) «Про затвердження переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, за результатами ІІ етапу конкурсного відбору проектів підручників для учнів        8 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.


  
Міністр                                                                                         Л. М. Гриневич